موزیک ها

چشم به راه
هم مسير -1380
هم مسير - موزيک متن فيلم 1380
جزيره -1376
مترسک -1376
ميلاد -1372
مناجات -1368
نيلوفر -1376
نشو - گيلکی تلويزيون رشت1382
سرخه گول -گيلکی تلويزيون رشت 1382
تيتی - گيلکی تلويزيون رشت 1380
   

:بزودی منتشر می گردد

ای خدا

Mandana theater Poster
تئاتر ماندانا

Eteraf film poster
اعتراف 1- موزيک متن فيلم
اعتراف 2 - موزیک متن فيم
اعتراف 3 - موزيک متن فيلم
هم مسير - موزيک متن فيلم اعتراف
   
   
Zaman Kheiri (Live in Artists home)
زمان خيری

کنسرت خانه هنرمندان

شوشتری
   
   
Zaman Kheiri (Live in Artists home)

ثمین وطن دوست

   
جزيره
   
   
Zaman Kheiri (Live in Artists home)

رشید وطن دوست

   
از افق